Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quy định 1913-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Th 6, 19/06/2020 | 16:51 CH

Ngày 15/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận số 1518-KL/TU hướng dẫn bổ sung thực hiện Quy định số 1913-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Kết luận nêu rõ: Qua rà soát công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương, đơn vị; ý kiến đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ủy và tương đương, tại cuộc họp ngày 04/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất Kết luận như sau: 

- Nhân sự được giới thiệu ứng cử, tái cử chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương tại Đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 phải giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo Quy định số 1913-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

- Đối với nhân sự được giới thiệu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương trong nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện theo Quy định số 1913-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Kết luận này và giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Kết luận. 

B.B.T