Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tuyển sinh xét tuyển đào tạo tại Trung Quốc năm 2021

Th 2, 14/12/2020 | 10:51 SA

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 160-CV/BTCTU gửi các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, Trường Chính trị, Báo Quảng Ngãi, các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tuyển sinh xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, chế độ học bổng, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo và nhu cầu vị trí việc làm, cử công chức, viên chức tham gia dự xét tuyển các lớp đào tạo theo Công văn số 13352-CV/BTCTW ngày 26/11/2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

Văn bản, hồ sơ và danh sách đăng ký dự xét tuyển gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 01/01/2021.

Đính kèm:

- Công văn số 160-CV/BTCTU.

- Công văn số 13352-CV/BTCTW.

T.H