Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XIX

Th 4, 01/07/2020 | 09:00 SA

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 03/7/2020.

* Nội dung Hội nghị

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội cấp cơ sở; Đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thông qua dự thảo các Văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX.

4. Khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên định kỳ 5 năm (2015-2019).

5. Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 19 và 20).

6. Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

* Thành phần mời dự

- Đại diện lãnh đạo các vụ địa phương các ban đảng Trung ương.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Chánh Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng ban chuyên trách các ban HĐND tỉnh.

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, thành phố.

- Tổ chức đảng, đảng viên được khen thưởng.

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

* Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (số 146 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi).

B.B.T