Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Th 3, 30/06/2020 | 15:36 CH

Nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 70-KL/TW trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết 13, Chương trình hành động 05-CTr/TU ngày 21/6/2002 của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung chủ yếu: 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào giảng dạy trong chương trình của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (đất đai, thuế, tín dụng...). Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Có phương án xử lý dứt điểm nợ đọng ở các hợp tác xã, tạo điều kiện để giải thể, sáp nhập và hợp nhất các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động, chuyển đổi các hợp tác xã kiểu cũ sang hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện của tỉnh. 

- Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng dẫn của Trung ương. Chú trọng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và cấp huyện để thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành… Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, thành công, hiệu quả. 

- Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao vai trò chủ thể của các thành viên tham gia. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các hợp tác xã. 

- Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống liên minh hợp tác xã các cấp với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Tham gia chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do tỉnh giao, ủy thác theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận 70 và Kế hoạch này; cụ thể hóa thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch này và giám sát việc thực hiện. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Kế hoạch 70 và Kế hoạch này thành các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, chiến lược và huy động nguồn lực để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

T.H