Chính trị

Thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

25/05/2022

Hội nghị triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

24/05/2022

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

20/05/2022

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

19/05/2022

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ

19/05/2022