Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông cáo về kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX)

Th 2, 29/06/2020 | 08:21 SA

Ngày 22/6/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XIX) đã tiến hành kỳ họp thứ 38. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau: 

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (nhiệm kỳ 2015-2020) và các đồng chí: Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã (nhiệm kỳ 2016-2021); Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (nhiệm kỳ 2016-2021); Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (nhiệm kỳ 2016-2021); Lê Văn Thanh, đảng viên, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

- Đảng ủy xã Tịnh Hà thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu kiểm tra, giám sát để Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Hà có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã Tịnh Hà nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận. 

- Đồng chí Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Tịnh Hà; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng. 

- Đồng chí Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Đồng chí Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Đồng chí Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức Địa chính - Xây dựng xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định: 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hoàng Thu bằng hình thức khiển trách.

- Thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hồng Long bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Đình bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí: Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trần Hoài Nam, đảng viên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

- Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên có nhiều vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận.

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ và chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, Cơ quan vi phạm pháp luật về đất đai trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham mưu không đúng cho Uỷ ban nhân dân huyện trong thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định: 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hoàng Nam bằng hình thức khiển trách.

- Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trung Thành bằng hình thức cảnh cáo. 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoài Nam bằng hình thức cảnh cáo.

3. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Phan Thị Quyến, đảng viên, công chức Tài chính-Kế toán xã Ba Giang, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Ba Nhà, thuộc Đảng ủy xã Ba Giang, huyện Ba Tơ. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, vi phạm của đồng chí Phan Thị Quyến chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thay đổi hình thức kỷ luật cảnh cáo bằng hình thức kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phan Thị Quyến. 

4. Tại Hội nghị này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tơ; kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Minh Long; xem xét kết quả giám sát đối với Đảng uỷ và đồng chí Tiêu Sinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nguồn: ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY