Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

Nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Th 4, 09/12/2020 | 13:41 CH

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy khoá XX đề ra nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 nội dung:

1. Tổ chức thực hiện nội dung kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Công tác quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

5. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

6. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xem xét, xử lý cán bộ liên quan các vụ việc, vụ án đã được các cơ quan có thẩm quyền kết luận. 

8. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng về thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

9. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. 

10. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính. 

11. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

12. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

13. Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

14. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm. 

15. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

16. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

Đối tượng kiểm tra, giám sát đối với tập thể gồm: Ban thường vụ huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các tổ chức đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. Đối với cá nhân gồm: Các đồng chí là Tỉnh ủy viên, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kiểm tra, giám sát những nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giao Thường trực Tỉnh ủy căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện cho phù hợp. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa phương, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Tỉnh ủy khóa XX giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy định của Trung ương.

Các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức đảng có liên quan căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện.

B.B.T