Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữ Tương phản

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp

Th 3, 12/01/2021 | 09:53 SA

Ngày 04/01/2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Theo đó, sáng ngày 23/12/2020, tại Hội trường Huyện ủy Mộ Đức, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại buổi đối thoại đã có 16 lượt ý kiến trực tiếp và 05 ý kiến bằng phiếu đề cập đến các vấn đề về: Tiếp cận vốn; tiếp cận đất đai, tích tụ ruộng đất, “dồn điền, đổi thửa”; cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; mối quan hệ, liên kết giữa 6 nhà “Nhà nước, Nhà Nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà Ngân hàng, Nhà phân phối”; kết nối cung - cầu cho sản phẩm nông nghiệp; dạy nghề, tập huấn nâng cao kỹ năng cho nông dân; liên kết vùng trong sản xuất nông nghiệp; hướng đi cho sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ, OCOP; một số kiến nghị cụ thể liên quan đến kết cấu hạ tầng nông thôn; thuê đất tại các cảng cá;...

Các vấn đề nêu ra đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trực tiếp trả lời, giải thích, đưa ra biện pháp, phương hướng khắc phục theo nhiệm vụ, thẩm quyền.

Để giải quyết kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và để nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:  

1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh 

- Chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về nội dung nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chủ trương, chính sách lớn về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước. 

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan: Định hướng, giúp nông dân sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tăng cường tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, trên cơ sở liên kết bền vững, hiệu quả “6 nhà” (Nhà nước, Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối). Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tuân thủ lịch mùa vụ, thực hiện tốt khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nhất là không tự ý tăng diện tích, sản lượng cây trồng, vật nuôi dễ dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung và xảy ra hiện tượng “được mùa - mất giá”; ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm các hoạt động khai thác thủy hải sản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần cùng với cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng", bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trong thời gian đến. Hướng dẫn, định hướng trồng rừng cây gỗ lớn, cây dược liệu, đầu tư sản xuất sản phẩm có thế mạnh, xây dựng thương hiệu và chế biến sâu, sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh, huyện, xã gắn với Đề án OCOP. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, quy trình sản xuất nông nghiệp VietGAP để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng chú trọng thực chất, bền vững và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu,... Tham mưu Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn trước bối cảnh và yêu cầu mới (đã được phân giao tại Quyết định số 636/QĐ UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh); nghiên cứu tham mưu bổ sung  hoặc thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng nhằm tăng khả năng cơ giới hóa trong thời gian tới; tổ chức Hội thảo chuyên đề, mời các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp lớn, uy tín để bàn bạc, nghiên cứu và tìm ra giải pháp hiệu quả để thúc đẩy hình thành liên kết theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh báo. 

- Chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương nghiên cứu tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại. Chú trọng thị trường trong nước; tổ chức tiếp cận hoặc kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tại thị trường các tỉnh, thành phố trong nước để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản cho thị trường nội địa. Quan tâm thị trường các nước EU khi Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực. Tăng cường việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Hình thành các chuỗi liên kết, cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững, nhất là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp; nông dân, hợp tác xã với nhà phân phối (siêu thị) để tạo ra khối lượng hàng hóa đủ lớn, cung cấp ổn định và bảo đảm chất lượng.  

- Chỉ đạo Sở Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong nông nghiệp, góp phần chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên 01 đơn vị diện tích và phát triển bền vững; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân. Đặc biệt chú trọng đến việc triển khai nhân rộng từ mô hình trình diễn, mô hình thí điểm trở thành mô hình phổ biến, hiệu quả trong sản xuất của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao nhận thức cho người sản xuất và người tiêu dùng. 

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo sau khi học nghề, người nông dân có thể áp dụng được vào phát triển sản xuất, xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao, ổn định đời sống. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp nhằm thu hút lao động tham gia học nghề. 

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư mô hình nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao theo hình thức liên doanh, liên kết hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; liên doanh, liên kết sản xuất với các đơn vị có quỹ đất lớn theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu hợp tác sản xuất với nông lâm trường đã được Nhà nước giao đất quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Quy hoạch bố trí hợp lý các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó nghiên cứu cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp được thuê đất phù hợp với quy định của Luật đất đai nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tổ chức tín dụng để đầu tư dự án nông nghiệp cho đến khi có hướng dẫn sửa đổi. Tham mưu đề xuất cụ thể giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có diện tích đất do ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn quản lý. Phối hợp tham mưu cơ chế quản lý nhà nước về đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu quy hoạch, đầu tư, đề xuất đầu tư mới hoặc nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã quan trọng để thuận lợi cho việc sản xuất, thông thương, buôn bán hàng hóa, liên kết vùng trong nông nghiệp và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn. 

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 gắn với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án Công an xã, thị trấn chính quy nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn nông thôn gắn với Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, cân nhắc, rà soát kỹ các văn bản, quy định, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham mưu hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và tập trung giải quyết sớm các vấn đề, nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đồng thời có văn bản trả lời, phúc đáp cụ thể cho từng kiến nghị, đề xuất. 

2. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo 

- Hội nông dân các cấp tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của mình trong đoàn kết, tập hợp, phát triển lực lượng hội viên nông dân và phát huy vai trò  trung tâm, nòng cốt của hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của hội viên nông dân.  

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay. Duy trì hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng mục đích. Phát huy hiệu quả thiết chế Trung tâm Hỗ trợ, Dịch vụ và Đào tạo nghề Nông dân – Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Bằng nhiều phương thức, cần tích cực tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên thấy được quyền, lợi ích của mình khi tham gia vào hợp tác xã. Chú trọng tuyên truyền, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới.

- Tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các hợp tác xã và nông dân về công tác tập huấn, kết nối cung cầu, thị trường tiêu thụ, vay vốn ưu đãi, vật tư nông nghiệp trả chậm. Chủ động học tập, nghiên cứu các mô hình, kinh nghiệm kỹ thuật trong tổ chức sản xuất và khâu bán hàng ở các địa phương như Sơn La, Quảng Ninh để chọn lựa mô hình phù hợp với đất đai, khí hậu, điều kiện phục vụ sản xuất và tiêu thụ,... để áp dụng.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. 

4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện có để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với thực tiễn. 

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước. 

5. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát những nội dung, vấn đề có liên quan đến các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với Quy hoạch tỉnh, huyện giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh.

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án dồn điền đổi thửa, đổi thửa quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng tạo thành quỹ đất tập trung để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hội nông dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp nông dân, tinh thần tự lực, tự cường, tính cần cù, sáng tạo, giúp hội viên nông dân của tỉnh phát triển vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Phối hợp, định hướng cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong hoạt động giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, huyện, xã. 

7. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

8. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện Thông báo này, kịp thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

B.B.T