Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Th 4, 05/08/2020 | 09:18 SA

Nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Chỉ thị 11), vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có băn bản chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng: Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận 173-TB/TW của Ban Bí thư, trong đó tập trung vào những vấn đề sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. 

- Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua báo, tạp chí của Đảng; nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc. Khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích. 

2. Báo Quảng Ngãi: Tiếp tục cải tiến, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tờ báo theo hướng nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, bảo đảm tính thời sự, phản ánh trung thực, khách quan các mặt đời sống xã hội, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của báo in trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên bảo đảm kinh phí cho đơn vị đầu mối thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng cấp cho các địa phương, đơn vị đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

B.B.T