Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Kết quả bí thư cấp ủy các cấp tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân trong tháng 7/2020

Th 4, 05/08/2020 | 09:16 SA

Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trong tháng 7/2020, bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.

Kết quả:

- Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân: Bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với dân tổng cộng 08 cuộc (cấp huyện 02 cuộc; cấp xã 06 cuộc). Qua tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, bí thư cấp ủy các cấp trong tỉnh đã lắng nghe ý kiến của dân, kết luận và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

- Việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân: Bí thư cấp ủy các cấp tiếp nhận 140 vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, số vụ việc tiếp nhận để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền là 12 vụ việc (đã giải quyết xong 01 vụ, đang giải quyết 11 vụ), không có vụ việc chậm giải quyết, để kéo dài; số vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết là 128 vụ việc (đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cấp dưới giải quyết 100 vụ, hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 09 vụ, lưu, theo dõi 19 vụ).

Trong kỳ, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

T.H