Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Th 2, 26/10/2020 | 08:18 SA

Mời bạn đọc đóng góp ý kiến vào toàn bộ nội dung Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng hoặc theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể.

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Xem hướng dẫn góp ý kiến tại Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW 

Góp ý Dự thảo văn kiện xin gửi về:

  1. Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 080.48458.

  2. Thư điện tử: xaydungdang@dangcongsan.vn