TIN NỔI BẬT

Xem với cỡ chữ Tương phản

Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong quý I/2021

Th 2, 28/12/2020 | 11:00 SA

Ngày 23/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XX).

Theo đó, việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở.

Cấp tỉnh: Tổ chức 03 hội nghị. (1) Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Nội dung học tập, quán triệt: Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX; tài liệu: Văn kiện Đại hội XX, Tài liệu Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong tháng 01/2021. (2) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Nội dung học tập, quán triệt: Phổ biến một số nội dung chính trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX và phương pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XX cho báo cáo viên; nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Tài liệu: Văn kiện Đại hội XX, Tài liệu Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX. Thời gian 01 ngày, hoàn thành cuối tháng 01/2021. (3) Hội nghị do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Nội dung, tài liệu: “Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Thời gian 01 buổi, hoàn thành trong tháng 3/2021.  

Cấp huyện và tương đương: Tổ chức 04 hội nghị: (1) Hội nghị do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (tương đương) tổ chức. Nội dung học tập, quán triệt: Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX; thảo luận chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Tài liệu: Văn kiện Đại hội XX, Tài liệu Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong 02/2021. (2) Hội nghị do ban tuyên giáo cấp huyện (tương đương) tổ chức. Nội dung học tập, quán triệt: Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Thảo luận chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Tài liệu: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong quý I/2021. (3). Hội nghị do liên đoàn lao động cấp huyện (tương đương) tổ chức. Nội dung, tài liệu: “Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Thời gian 01 buổi, hoàn thành trong quý I/2021. (4) Hội nghị do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (tương đương) tổ chức. Nội dung, tài liệu: “Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Thời gian 01 buổi, hoàn thành trong quý I/2021. 

Hội nghị do cấp ủy cơ sở tổ chức: Nội dung học tập, quán triệt gồm Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Thảo luận chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Tài liệu: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trong quý I/2021.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong tỉnh: Cấp ủy phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Đại hội XX cho sinh viên, học viên một cách phù hợp. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị ủy, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở căn cứ Tài liệu Hỏi - Đáp về Nghị quyết Đại hội XX (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành) tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XX cho quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XX trong đoàn viên, hội viên tại các buổi sinh hoạt đoàn thể ở cơ sở. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp cơ sở kịp thời tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX; đưa tin, phản ánh tình hình học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XX đến nhân dân.  

Các cấp uỷ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XX ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội XX, phải liên hệ, đưa nội dung tiếp thu vào bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XX và các quy định của Đảng năm 2021, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị theo dõi, kiểm tra số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự học Nghị quyết, báo cáo kết quả học tập Nghị quyết gửi cấp ủy cấp trên, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức học Nghị quyết và đưa vào nội dung thi đua trong năm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy thành lập các tổ giám sát việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XX tại một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở; tổng hợp, báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình và cấp cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; giám sát việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XX tại cơ sở. 

Các địa phương, đơn vị hoàn thành xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX trước ngày 15/01/2021; báo cáo kết quả toàn đợt tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/4/2021.

Về tài liệu:

1. Văn kiện Đại hội XX do Văn phòng Tỉnh ủy phát hành.

2. Tài liệu Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX (dùng cho báo cáo viên, cán bộ, đảng viên) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

3. “Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025” (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

B.B.T