THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Nguyễn Minh

11:01 | 16/01/2019

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ