tHƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2020-2025

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

09:14 | 04/06/2019

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐẶNG NGỌC HUY

16:23 | 24/09/2020

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

ĐẶNG VĂN MINH

16:26 | 24/09/2020

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

ĐINH THỊ HỒNG MINH

08:16 | 20/01/2022

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI