TIN TỨC TỔNG HỢP

Xem với cỡ chữ Tương phản

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

Th 3, 29/12/2020 | 12:02 CH

Sáng 29/12/2020, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

Trong năm 2020, với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, điều hành công chức, người lao động thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tham mưu và phục vụ cấp ủy hoàn thành chương trình công tác trọng tâm năm 2020; đã tham mưu, phối hợp tham mưu, thẩm định, ban hành trên ban hành hơn 2.800 văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nội chính, quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời những việc mới phát sinh. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 17/17 đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị chu đáo, chất lượng Văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tham mưu thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; kịp thời tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; việc quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, đặc biệt là cơn bão số 9. Phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy (TTTU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) tổ chức tiếp dân, đối thoại với công dân, các đoàn khảo sát, kiểm tra thực tế, tổ chức làm việc với các ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc; sau kiểm tra, làm việc đều tham mưu ban hành kết luận chỉ rõ việc cần làm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân...

Phối hợp tham mưu, chuẩn bị nội dung, chương trình, phục vụ chu đáo 04 Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 20, 21 khóa XIX; lần thứ 1, 2 khóa XX), 12 Hội nghị Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt cho ý kiến về công tác nhân sự; 36 Hội nghị BTVTU; 25 cuộc họp TTTU; 21 buổi làm việc của TTTU với các địa phương, đơn vị; 09 đoàn công tác của Trung ương. Tham mưu, phục vụ về tài chính đảng, hành chính, quản trị, lưu trữ, bảo mật có nhiều tiến bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc ngày càng nhiều. Chỉ đạo kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của cơ quan phù hợp với yêu cầu mới. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Lãnh đạo cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, các đoàn thể trong cơ quan thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, người lao động về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua do Khối thi đua, tổ chức đoàn thể cấp trên phát động ….

Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp làm rõ thêm kết quả đạt được năm 2020, bàn về một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Phấn đấu 100% tập thể phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; trong đó có 30% đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Tập thể Văn phòng Tỉnh ủy được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Văn Phòng Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng cho tập thể, cá nhân văn phòng Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020, công bố các Quyết định của Công đoàn khen thưởng cho tập thể, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Ảnh (Quang Nghĩa)

T.H