Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng năm 2021

Th 2, 04/01/2021 | 12:23 CH

Ngày 30/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 34-TB/TU về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng năm 2021.

Theo đó, thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia  sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng như sau:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức cơ sở đảng nơi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt thực hiện đúng nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

T.H