Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 

Th 6, 25/12/2020 | 11:19 SA

 

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/11/2020 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu,  nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. 

4. Tổ chức các hội nghị Tỉnh ủy năm 2021 

4.1. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (tháng 3/2021) 

- Tổng kết việc thực hiện: Kết luận số 17-KL/TU ngày 9/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020. Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020. 

- Thông qua các nghị quyết, kết luận chuyên đề về: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. 

- Lãnh đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021). Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí Tỉnh ủy viên. Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh. Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 02 và 03). Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có). 

4.2. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (tháng 6/2021) 

- Tổng kết, sơ kết việc thực hiện: Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. 

- Thông qua nghị quyết, kết luận chuyên đề về: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển. Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý. 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021. Thông qua Kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 03 và 04). Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có). 

4.3. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm (tháng 9/2021) 

- Tổng kết, sơ kết việc thực hiện: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020. 

- Thông qua nghị quyết, kết luận chuyên đề về: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

- Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… theo chỉ đạo của Trung ương (nếu có). Quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ năm 2020. Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 04 và 05). Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có). 

4.4. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (tháng 12/2021) 

- Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… theo chỉ đạo của Trung ương (nếu có). 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022. Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Nghe báo cáo về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 05 và 06). Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy sẽ bổ sung các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trung ương và những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Đính kèm: 04-CTr/TU, ngày 23/12/2020.

B.B.T