Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2021

Th 6, 25/12/2020 | 09:06 SA

Ngày 21/12/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Công văn số 186-CV/BTCTU gửi các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2021.

Theo đo, để có cơ sở xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:

1. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có; số lượng, cơ cấu ngạch công chức theo Đề án vị trí việc làm (theo mẫu 1).

2. Căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2021 (theo mẫu 2).

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Báo cáo, danh sách gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất trước ngày 20/01/2021.

Đính kèm: Công văn số 186-CV/BTCTU.

T.H