ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Fri, 22/02/2019 | 08:15 AM

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
1 Võ Văn Quỳnh Chủ nhiệm
2 Hồ Ngọc Thịnh Phó Chủ nhiệm Thường trực 3822.950
3 Nguyễn Văn Kế Phó Chủ nhiệm 3712.880
4 Lê Thị Thu Thủy Phó Chủ nhiệm 3821.530
PHÒNG THAM MƯU - TỔNG HỢP
1 Nguyễn Mạnh Thái Ủy viên UBKTTU, Trưởng phòng 3822.877
2 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phó Trưởng phòng 3817.590
3 Lê Văn Luỹ Kiểm tra viên 3817.590
4 Huỳnh Minh Thảo Kiểm tra viên 3817.590
PHÒNG KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
1 Nguyễn Tấn Hải Ủy viên UBKTTU, Trưởng phòng 3815.510
2 Vũ Phạm Thị Thu Hà Ủy viên UBKTTU 3828.418
3 Nguyễn Hữu Vương Phó Trưởng phòng 3829.418
4 Trần Quang Tính Kiểm tra viên 3830.418
5 Nguyễn Hoàng Linh Kiểm tra viên 3831.418
6 Lê Thị Ngọc Thảo Kiểm tra viên 3832.418
PHÒNG KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
1 Nguyễn Khâm Ủy viên UBKTTU,Trưởng phòng 3828419
2 Trương Huy Tâm Phó Trưởng phòng 3828419
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân Kiểm tra viên 3828419
4 Phan Văn Thái Kiểm tra viên chính 3828419
5 Hoàng Trung Thành Kiểm tra viên 3828419
PHÒNG GIÁM SÁT CHUYÊN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT
1 Võ Thị Loan Ủy viên UBKTTU,Trưởng phòng 3827.618
2 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng 3827.618
3 Trần Nhật Tiến Kiểm tra viên 3827.618
4 Võ Văn Hồng Kiểm tra viên 3827.618
5 Lê Thị Thu Thì Kiểm tra viên 3827.618


Các tin khác