tHƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2015-2020

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

09:14 | 04/06/2019

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐẶNG NGỌC HUY

16:23 | 24/09/2020

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

ĐẶNG VĂN MINH

16:26 | 24/09/2020

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH