Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 04/5/2022)

05/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 23/4/2022)

25/04/2022

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/4/2022) 

22/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 13/4/2022)

15/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 13/4/2022)

15/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 07/4/2022)

09/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 01/4/2022)

04/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 22/3/2022)

23/03/2022