Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị

Dự thảo Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

09/06/2020

Gợi ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cần tập trung thảo luận

09/06/2020