BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tue, 29/01/2019 | 01:51 AM

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
1 Lữ Ngọc Bình Trưởng Ban 3.822.763
2 Huỳnh Đức Minh Phó Trưởng ban trực
3 Nguyễn Xuân Quang Phó Trưởng ban 3.733.377
4 Trần Em Phó Trưởng ban 3.718.174
PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
1 Võ Xuân Hoà Trưởng phòng 3.826.629
2 Nguyễn T. Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng 3.817.066
3 Vũ Đức Thịnh Phó Trưởng phòng 3.819.320
4 Võ .T. Thanh Thu Phó Trưởng phòng 3.819.320
5 Phạm Vương Quốc Công Chuyên viên 3.817.066
6 Phan Văn Công Chuyên viên 3.819.320
PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ
1 Võ Thị Hương Trưởng phòng 3.713.089
2 Cao Minh Thắng Phó Trưởng phòng 3718175
3 Bùi .T. Phương Trinh Phó Trưởng phòng 3.829.715
4 Đặng Thị Thu Ba Phó Trưởng phòng 3.718.146
5 Đoàn Thị Ngọc Thuỷ Chuyên viên 3718175
6 Bùi Quang Ánh Chuyên viên
7 Võ Thị Tiếp Duyên Chuyên viên 3.829.715
PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
1 Hồ Ngọc Văn Trưởng phòng 3.822.881
2 Ngô Thị Huệ Phó Trưởng phòng 3.718.118
3 Đặng Thế Công Phó Trưởng phòng 3.816.440
4 Lê Quốc Trường Chuyên viên 3.816.440
5 Ngô Thị Tâm Chuyên viên 3.718.118
6 Nguyễn Bình Hưng Chuyên viên 3.816.440
PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ- TỔNG HỢP
1 Trương Văn Tráng Trưởng phòng 3.820.299
2 Mai Tấn Tiến Phó Trưởng phòng 3.820.694
3 Lê Văn Sự Phó Trưởng phòng 3.819.632
4 Nguyễn Thị Trúc Mai Phó Trưởng phòng 3.818.949
5 Nguyễn Thanh Phương Nguyên Chuyên viên 3.819.632
6 Trần Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 3820694
7 Võ Thị Hồng Nhung Chuyên viên