Xem với cỡ chữ Tương phản

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XX NHIỆM KỲ 2020-2025

Tue, 08/12/2020 | 10:32 AM

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX.Các tin khác