Xem với cỡ chữ Tương phản

Hội nghị triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

Tue, 24/05/2022 | 15:00 PM

Sáng 24/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện đảng đoàn, ban cán sự đảng: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi; đại diện Thường trực, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt đến các đại biểu Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó, việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần tập vào các nội dung: Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; về kết quả thực hiện các chủ trương của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và kết quả bước đầu hồi phục nền kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Đại biểu dự Hội nghị

Hình thức tuyên truyền ngoài thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội kết hợp thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ đảng và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

Hội nghị được nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Theo đó, tác giả tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các văn bản tại Hội nghị

Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí… viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đăng, phát trên các loại hình báo chí của các cơ quan báo chí chính thống. Các tác phẩm báo chí đã đạt các giải thưởng của tỉnh...

Các tác phẩm báo chí tham gia dự Giải cần cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng của tỉnh, với những trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 83-KH/TU gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền phải đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức và cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát Kế hoạch 99 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia viết bài, đăng tải thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên báo, đài địa phương và các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa tính tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, hội nhà báo, lực lượng phóng viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VII; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Phát động đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia viết bài hưởng ứng Giải, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn…

Đ Nhất