Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Phát huy truyền thống 90 năm, Tuyên giáo Quảng Ngãi tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Th 6, 31/07/2020 | 08:31 SA

 

Công tác Tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng trong chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh giải phóng, giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước khi thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã sớm nghiên cứu, tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, vượt trội của chủ nghĩa Mác-Lênin để truyền bá vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân nước ta, chuẩn bị các điều kiện rất cần thiết về mặt tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm đã xuất hiện hàng trăm tấm gương anh dũng, hàng ngàn cán bộ tuyên huấn, tuyên giáo, của Đảng từ Trung ương đến địa phương và cơ sở; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, thông tấn xã; các nhà văn, nhà nhiếp ảnh, quay phim; các nghệ sĩ, đội viên, diễn viên đội thông tin lưu động, văn công, chiếu bóng… đã có nhiều cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp cao cả của Đảng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu của công tác, tuyên giáo đã kịp thời động viên lòng yêu nước, quyết tâm khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ở Quảng Ngãi, tháng 3/1930, Tỉnh ủy Quảng Ngãi thành lập và xác định toàn Đảng bộ làm công tác tư tưởng nên đã chỉ đạo tất cả đảng viên vào cuộc, tổ chức các đợt tuyên truyền chính trị sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, tạo nên cao trào hưởng ứng và chia lửa với Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931); nhiều cuộc xuống đường biểu tình, tuần hành, thị uy của quần chúng ở Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ… với hàng nghìn người tham gia. Giai đoạn 1936 - 1939, công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ, tập hợp và hướng dẫn quần chúng ở các địa phương đấu tranh chống chế độ thực dân, phong kiến phản động, với nhiều khẩu hiệu mạnh mẽ như “Chống phát xít, chống phản động thuộc địa”, “ Bãi bỏ các sắc thuế”, “Tự do đi lại, tự do báo chí”…. Đặc biệt, trong cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1939 - 1945), các đội tuyên truyền của Tỉnh ủy và các chiến sỹ cộng sản đã tích cực tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Việt Minh, tiến hành cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi (11/3/1945) và tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Ngãi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Giữa năm 1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Ngãi được thành lập và sau đó, hệ thống tuyên giáo cấp huyện ra đời đã tập trung phục vụ đắc lực nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên huấn Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng cách mạng rộng khắp, vững chắc; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ sản xuất, phát triển kinh tế tự túc; vừa kháng chiến vừa xây dựng nền văn hóa cách mạng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, góp phần bảo vệ vững chắc vùng tự do tỉnh Quảng Ngãi và Liên khu V.

Năm 1975, sau khi giành thắng lợi, hệ thống Tuyên giáo các cấp ở Quảng Ngãi đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định sản xuất, đời sống, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, thực hiện đồng thời 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ hết sức nặng nề là làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tỉnh nhà nâng cao nhận thức, đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986). Sau sự kiện Liên Xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu sụp đổ, tình hình có nhiều biến động lớn, cùng với cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã kịp thời làm tốt việc định hướng, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Tuyên giáo đã chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh về kinh tế, xã hội. Chủ động định hướng cho các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền chương trình, sự kiện lớn của địa phương; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị; theo dõi, định hướng chặt chẽ hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, xuất bản; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế của Ban Bí thư về phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân…

Ngày 03/02/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (ảnh Đình Nhất)

Có thể khẳng định, trong 90 năm qua, ngành Tuyên giáo Quảng Ngãi đã có những đóng góp quan trọng, to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, trong hai cuộc cuộc kháng chiến và trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Suốt chặng đường 90 năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và Nhân dân giao phó.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), cán bộ, nhân viên làm công tác Tuyên giáo ở Quảng Ngãi tích cực tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuấn Anh