Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh

Th 5, 28/01/2021 | 08:26 SA

Ngày 26/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 05-CT/TU tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin ĐT Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn Chỉ thị.

CHỈ THỊ

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh

 

Những năm qua, thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/5/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 31/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp,  việc triển khai công tác thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS), thi hành án hành chính (sau đây viết tắt là THAHC) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan THADS từng bước được hoàn thiện; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của chấp hành viên và công chức thi hành án được nâng lên; công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ; số việc, số tiền thi hành án xong năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được thi hành dứt điểm, số lượng án tồn đọng giảm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền đạt chỉ tiêu nhưng vẫn còn một số vụ việc giá  trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, để kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội; một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho Nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, THAHC; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng một số đơn vị THADS còn hạn chế; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận chấp hành viên và công chức thi hành án chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ;  hoạt động phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong THADS có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, THAHC, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác THADS, THAHC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, THAHC để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác THADS, THAHC.

2. Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động THADS, nhất là các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài và dư luận xã hội quan tâm. 

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

3.1. UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, THAHC trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp đi vào nền nếp, hiệu quả, bảo đảm hoạt động theo đúng Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS. 

- Thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị quyết số 71/2016/NQ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn,  trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 

- Chỉ đạo việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan THADS cùng cấp. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương trình HĐND cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho Ban Chỉ đạo THADS.

3.2. Cục THADS tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng công tác THADS, THAHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp Nhân dân trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là: 

- Giúp Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác THADS, THAHC. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm án tồn đọng, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài liên quan đến công tác thi hành án; với các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, THAHC. 

- Tiếp tục kiện toàn, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ chấp hành viên và công chức thi hành án thật sự liêm chính, công tâm,  chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về  THADS, THAHC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với chấp hành viên và công chức thi hành án thiếu trách nhiệm, có hành vi sai phạm, tham nhũng. 

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về THADS, THAHC. 

- Các cơ quan chức năng thực hiện việc giám sát hoạt động THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, THAHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh. 

6. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan cùng cấp và cấp dưới chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS trong triển khai thực hiện công tác THADS theo đúng quy định của pháp luật. 

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án đối với các cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 

7. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo ủy ban nhân dân cùng cấp và ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, THAHC tại địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm.

- Có biện pháp kịp thời để các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành; chỉ đạo cấp ủy và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án trong việc xác minh, giải quyết và cưỡng chế thi hành án. 

- Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm (hoặc khi đột xuất), Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham dự cuộc họp do cơ quan THADS cùng cấp tổ chức để nghe cơ quan THADS báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất những biện pháp trong việc tổ chức THADS, THAHC phức tạp, kéo dài để cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

8. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này./.